Podmienky používania receptar.sk

1. Prevádzkovateľom internetového servera receptar.sk dostupného na doménach receptar.sk a www.receptar.sk (ďalej tiež ako „receptar.sk“) je spoločnosť NIC Hosting, s.r.o., Dlhá 9, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 44 488 254, spoločnosť zapísaná v OR OS Bratislava I, odd.:Sro, vl.č.: 55524/B (ďalej len "prevádzkovateľ"). Kontaktné údaje na prevádzkovateľa sú: kontakt@receptar.sk a ďalšie bližšie kontaktné údaje prevádzkovateľa sú uverejnené aj na stránke receptar.sk/kontakt. Všetok textový, obrazový a multimediálny obsah poskytovaný na serveri receptar.sk je chránený autorskými právami prevádzkovateľa, autorov pôvodných materiálov a tretích strán na základe zmluvne upravených vzťahov s prevádzkovateľom. Používateľom internetového servera receptar.sk je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstupuje na doménu receptar.sk prostredníctvom verejnej siete a využíva služby poskytované Prevádzkovateľom (ďalej len „Používateľ“).

2. Využívaním webovej stránky receptar.sk prevádzkovanej Prevádzkovateľom Používateľ súhlasí s týmito Podmienkami. Používatelia, ktorí nesúhlasia s týmito Podmienkami, prípadne s Osobitnými podmienkami pre jednotlivé časti služieb receptar.sk, nie sú oprávnení využívať služby poskytované Prevádzkovateľom, na ktoré sa vzťahujú tieto Podmienky alebo Osobitné podmienky. Podmienkou využívania časti služieb receptar.sk je registrácia. Informovaný súhlas s týmito podmienkami používania je neoddeliteľnou súčasťou registrácie. Po vykonaní registrácie, ktorá si vyžaduje vlastníctvo funkčnej e-mailovej adresy a poskytnutie niekoľkých informácií nespadajúcich do kategórie osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, sa návštevník stáva registrovaným Používateľom (ďalej len "registrovaný Používateľ"). Registrovaný používateľ môže vo svojom profile na receptar.sk o sebe dobrovoľne zverejniť ďalšie údaje. Informácie a údaje, ktoré Používateľ poskytne a vyplní na receptar.sk v registračnom formulári musia byť v súlade so skutočnosťou. Registrovaný Používateľ je povinný v prípade zmeny akéhokoľvek registračného údaju opraviť tento údaj bez zbytočného odkladu. V prípade, ak Prevádzkovateľ zistí, že údaje poskytnuté registovaným Používateľom nie sú pravdivé, je oprávnený registráciu Používateľa zrušiť. Používateľ je povinný chrániť prihlasovacie údaje k službám na receptar.sk a vykonať úkony potrebné na ochranu pred stratou alebo zneužitím. Používateľ je zodpovedný za všetky aktivity vykonané na receptar.sk pod jeho prihlasovacím menom a je povinný Prevádzkovateľa kontaktovať vždy bez zbytočného odkladu v prípade zistenia zneužitia týchto údajov registrovaného Používateľa treťou osobou.

3. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že bude využívať svoje zdroje, znalosti a schopnosti na zabezpečenie spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzky receptar.sk. Neručí však za stopercentnú funkčnosť poskytovaných služieb, ktoré sa poskytujú bez záruky. Vymáhanie akéhokoľvek nároku na úhradu prípadných škôd vyvolaných používaním receptar.sk je vylúčené. Služby Prevádzkovateľa sú zo strany Používateľov využívané na vlastné nebezpečenstvo, čo Používatelia berú na vedomie.

4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zásahy do receptar.sk a zmenu poskytovaných služieb, vrátane zmeny podmienok používania, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.

5. Prevádzkovateľ je oprávnený zobrazovať na stránkach receptar.sk reklamu. Prevádzkovateľ je tiež oprávnený spoplatniť niektoré služby receptar.sk, nikdy však nie so spätnou účinnosťou. V prípade poskytovania spoplatnenej služby bude používateľ vopred oboznámený s jej cenou a ďalšími podmienkami.

6. V prípade, ak Používateľom budú Prevádzkovateľovi poskytnuté osobné údaje, Prevádzkovateľ spracuje osobné údaje Používateľa za účelom poskytovania Služieb Používateľovi. Údaje o Používateľovi použije Prevádzkovateľ výlučne v medziach a v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „ZOOÚ“) a týchto Podmienok. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré si Používateľ zadal sám pri registrácii, a to v rozsahu uvedenom v registračnom formulári. Emailová adresa poskytnutá používateľom pri registrácii ani žiadny iný osobný údaj nebude zverejnený. Prevádzkovateľ túto emailovú adresu používa výlučne na účely spojené s prevádzkovaním služby a nepokytuje ju iným stranám. Účelom spojeným s prevádzkovaním služby sa rozumie najmä zaslanie potvrdzujúcej správy po registrácii, ďalej zasielanie používateľom vyžiadaných správ, a vo frekvencii maximálne 1-krát za mesiac tiež zasielanie nevyžiadaných správ o novinkách súvisiacich s prevádzkovaním služby. Prevádzkovateľ je v súlade s § 62 ods. 3 Zákona o elektronických komunikáciách oprávnený používať kontaktné informácie Používateľa, ktoré získal pri poskytovaní Služieb za účelom šírenia elektronickej pošty pri propagácii vlastných podobných produktov a služieb. Súčasťou vyžiadaných aj nevyžiadaných správ môžu byť krátke reklamné informácie tretích strán. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie údajov o Poskytovateľovi, uverejnených na receptar.sk, ktoré Používateľ sám uverejní a stanú sa teda verejne prístupnými na základe jeho vedomého konania alebo opomenutia.

7. Používateľ môže po registrácii využívať služby receptar.sk vrátane uverejňovania textu, fotografií, obrázkov a ďalšieho obsahu (ďalej len "obsah"), ktoré nie sú rozpore so zákonmi SR a podmienkami poskytovania služby. Používateľ nesie zodpovednosť za všetok obsah, ktorý prostredníctvom receptar.sk zverejní alebo umiestni na receptar.sk. Používateľ berie na vedomie, že pri využívaní webovej stránky receptar.sk sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, všeobecne záväznými právnymi predpismi štátu, z ktorého si webovú stránku receptar.sk prehliada a/alebo so všeobecnou morálkou. Používateľ je oprávnený na webovú stránku receptar.sk pridať len také Príspevky – autorské diela, vo vzťahu ku ktorým je nositeľom autorského práva alebo má súhlas autora na použitie takéhoto autorského diela. Používateľ je oprávnený kedykoľvek bezplatne a bez predchádzajúceho oznámenia ukončiť používanie služieb Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť Používateľa, ani za spôsob akým služby využíva. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb Používateľom alebo tretími osobami.V prípade uloženia sankcie Prevádzkovateľovi v dôsledku konania Používateľa alebo porušenia povinností Používateľa uvedených v týchto Podmienkach alebo všeobecne záväzných právnych predpisoch Slovenskej republiky, berie Používateľ na vedomie, že je povinný nahradiť takto vzniknutú škodu Prevádzkovateľovi v celom rozsahu.

8. V prípade, ak Používateľ v súvislosti s využívaním služieb odovzdá Prevádzkovateľovi elektronicky, poštou či akýmkoľvek iným spôsobom svoje príspevky, návrhy, podnety, pripomienky, texty, fotografie, náčrty, videá alebo iné príspevky (ďalej len „Príspevok“), týmto súhlasí s použitím Príspevku Prevádzkovateľom za účelom propagácie vlastných produktov alebo služieb, na prevádzkovanie alebo propagovanie receptar.sk, uverejením Príspevku v printových titulov vydávaných Prevádzkovateľom a ďalej súhlasí s použitím, zverejnením takéhoto Príspevku a to podľa potreby a úvahy Prevádzkovateľa. V prípade, ak je Príspevok autorským dielom v zmysle zákona č.185/2015 Z.z. Autorský zákon (ďalej tiež „Autorský zákon“ alebo „AZ“), udeľuje Poskytovateľ Prevádzkovateľovi dobrovoľne bezplatný, nevýhradný, ďalej prenositeľný, vecne, časovo a miestne neobmedzený súhlas na použitie Príspevkov minimálne v rozsahu podľa § 19 ods.4 AZ. Odovzdaním Príspevku Používateľom podľa predchádzajúcej vety však Prevádzkovateľovi nevzniká žiadna povinnosť tento Príspevok Príspevky akokoľvek použiť a je oprávnený takto poskytnutý Príspevok kedykoľvek na základe vlastného uváženia odstrániť z receptar.sk.

9. Na receptar.sk je povolené pridávať iba obsah súvisiaci s gastronómiou a výživou. Je zakázané pridávať akýkoľvek obsah, ktorý porušuje platné zákony, najmä Autorský zákon a Občiansky zákonník. Zakázané sú najmä urážky, vulgarizmy, hanobenie rasy, národa či nábožentva, neplatená reklama, propagácia nelegálneho obsahu na iných serveroch, progácia násilia, krutého alebo neľudského zaobchádzania, propagácia politickej strany alebo hnutia, propagácia alkoholu, drog, liekov, tabakových výrobkov, poškodzovanie dobrého mena Prevádzkovateľa či spamovanie ostatných používateľov obsahom nesúvisiacim s ich aktivitami v rámci receptar.sk. Zakázané je tiež zasahovanie do štruktúry a vzhľadu receptar.sk iným spôsobom ako tým, ktorý bol prevádzkovateľom výslovne povolený. Zakázané sú pokusy o neautorizovanú zmenu obsahu patriaceho inému Používateľovi a všetka činnosť, ktorá by mohla narušiť funkčnosť receptar.sk.

10. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia odstraňovať z receptar.sk obsah, ktorý porušuje platné zákony a podmienky používania, ako aj blokovať prístup k službám receptar.sk tým Používateľom, ktorí porušili podmienky používania. Prevádzkovateľ je oprávnený vymazať registráciu Používateľa, ktorý sa na receptar.sk neprihlásil dlhšie ako 12 mesiacov alebo porušuje podmienky alebo pravidlá používania webovej stránky receptar.sk. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne Používateľovi alebo tretím osobám v dôsledku nemožnosti využívania Služieb alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou alebo v dôsledku zrušenia registrácie Používateľa.

11. Registrovaný používateľ súhlasí s tým, že sa môže automaticky stať účastníkom spotrebiteľských súťaží organizovaných prevádzkovateľom alebo jeho zmluvnými partnermi. Výhra v súťaži je spojená so zverejnením používateľského mena (prezývky) zadanej pri registrácii na receptar.sk. Používateľ nie je povinný prijať výhru v súťaži a odovzdanie výhry nie je podmienené zverejnením osobných údajov (občianskeho mena, adresy, atd.) či fotografie z preberania výhry.

12. Orgánom kontroly poskytovania týmito Podmienkami upravených a s nimi súvisiacich služieb je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská č.32, P.O.BOX 5, 820 07 Bratislava.

13. Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na webovej stránke receptar.sk. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky kedykoľvek jednostranne meniť, inovovať alebo modifikovať ich a to aj bez predchádzajúceho upozornenia alebo súhlasu Používateľa. V prípade, ak Používateľ so zmenami Podmienok nesúhlasí je oprávnený zrušiť svoju registráciu alebo prestať používať služby Prevádzkovateľa. Ak Používateľ pokračuje v používaní služieb, má sa za to, že so zmenami Podmienok súhlasí.

V Ivanke pri Dunaji, 7. mája 2018.